Aplikace

Navrhujeme, projektujeme, vyrábíme a realizujeme systémy průmyslového odsávání prachu. Aplikace našich výrobků pro odsávání v jednotlivých odvětvích průmyslu.

Aplikace
Odsávání kouře při svařování
01

Řešení odsávání kouře při svařovaní


Námi vyráběné filtrační jednotky jsou vhodné pro odsávání kouře, prachu, dýmů a aerosolu vznikajícího při svařování kovů. Odsávání procesu svařování je velmi důležité pro zajištění čistého pracovního prostředí uvnitř pracovní haly. Námi vyráběné filtrační jednotky jsou vhodné pro odsávání kouře, prachu, dýmů a aerosolu vznikajícího při svařování kovů.
Odsávání recyklačních provozů
02

Řešení odsávání recyklačních provozů


Recyklace materiálu je proces nakládání s odpadem, který vede k jeho opětovnému využití. V procesu recyklace je vždy vstupní materiál technologicky dělen na nepoužitelný odpad a výstupní surovinu, která slouží pro následné cyklické zpracování. Velké množství prachu doprovází prakticky celý proces recyklace, a to od příjmu materiálu až po balení výstupního produktu.
Řešení odsávání textilního prachu
03

Řešení odsávání textilního prachu


Textilní prach, respektive textilní vlákna, rozdělujeme na rostlinná vlákna, živočišná vlákna a anorganická vlákna. Pro náš účel používáme dále jen textilní prach. Textilní prach vzniká při výrobním procesu jakékoliv tkaniny. Výrobní postupy v textilním průmyslu lze rozdělit do dvou základních skupin: mechanické operace (předení, tkaní, pletení) a zušlechťování (zpracování za mokra, kdy se textiliím dodávají hlavní užitné vlastnosti).
Odsávání od laseru a plazmy
04

Řešení odsávání od laseru a plazmy


Odsáváním zplodin při obrábění materiálu laserem či plazmou zabezpečujeme odtah a filtraci zdraví škodlivých látek v podobě zplodin a dýmů, které se při řezání materiálu uvolňují. Odsávací systém je napojen k odsávacímu stolu a zajišťuje odtah zplodin spodem. Při odsávání laseru a plazmy jsou součástí odsávaných dýmů i prachové částice, částice děleného materiálu a jiskry.
Odsávání při řezání hliníku
05

Řešení odsávání při řezání hliníku


Při řezání hliníku pilovými kotouči je produkováno velké množství hliníkových pilin. U výkonných řezacích automatů je objem hliníkových pilin natolik veliký, že není možné z důvodu efektivní výroby tyto piliny ze stroje odebírat manuálně a jejich odběr je řešen pomocí odsávacích systémů. Odsávací systém zabezpečuje trvalý tah v odsávacím potrubí tak, aby nedocházelo k usazování hliníkových pilin uvnitř stroje a v odsávacím potrubí.
Odsávání hliníkového prachu
06

Řešení odsávání hliníkového prachu


Hliníkový prach vznikající při broušení, nebo leštění hliníkových profilů tvoří společně se vzduchem vysoce explozní směs. Hliníkový prach je nebezpečný nejen ve vznosu, ale i úsady tohoto prachu v prostoru výrobního stroje či brousícího automatu můžou být vysoce nebezpečné.
Odsávání tryskacích kabin a tryskačů
07

Řešení odsávání tryskacích kabin a tryskačů


Odsávání prachu je při tryskání, otryskávání nebo pískování nedílnou součástí této povrchové úpravy. Tryskání je technologický postup opracování povrchu nejrůznějších, obvykle tvrdých, materiálů proudem natlakovaných abrazivních částic. Nejvíce se jako abrazivum používají pro tvrdé materiály ocelové broky a ocelový granulát S, křemičitý písek, korund, balotina, ocelová drť, drť z bílé litiny či struska nebo keramické mikrokuličky.
odsávání pilin při dřevoobrábění
08

Řešení odsávání pilin při dřevoobrábění


Odsávání pilin při dřevoobrábění je nedílnou součástí výroby jakéhokoliv dřevěného výrobku. Při zpracování surového dřeva jsou piliny mokré a těžké, a i způsob jejich odsávání a následného zpracování je odlišný od odsávání suchých pilin. Ve dřevovýrobách jsou často využívány jak malé mobilní odsavače pilin k jednoúčelovým dřevoobráběcím strojům, tak i systémy centrálního odsávání pilin. Neustále vyšší prioritu má i následné zpracování pilin.
Odsávání prachu od metalizace výrobků
09

Řešení odsávání prachu od metalizace výrobků


Zabýváme se řešením odsávání prachu od metalizace výrobků. Metalizace znamená nanášení vrstvy předtaveného kovu na povrch metalizovaného výrobku. Jinak řečeno se tedy jedná o žárový postřik výrobku. Pro tuto technologii se používá též název šopování. Metalizace se používá jako povrchová ochrana výrobku či jeho součástí, kde je požadována zvýšená chemická odolnost podkladového materiálu vůči korozi. Metalizace je využívána nejen pro kovové povrchy, ale i na nekovové výrobky jako je dřevo, pryže, kůže a podobně.
Odsávání tavících pecí a kuploven
10

Řešení odsávání tavících pecí a kuploven


Odsávání spalin z tavících pecí patří mezi nejdůležitější odsávací systémy ve slévárnách, tavírnách a železárnách. Při tavení kovu vniká velké množství spalin, které je nutné odsávat výkonově stabilním odsávacím a filtračním systémem. Odsávání spalin od tavících pecí dělíme na horké a studené aplikace dle teploty odsávaných spalin. Horké spaliny vznikají v plynových tavících pecích, kuplovnách a rotačních pecích. Teplota na výstupu z pece se pohybuje kolem 350 až 500°C.
Odsávání při broušení a leštění
11

Řešení odsávání při broušení a leštění


Odsávání brusného prachu patří mezi nejčastější aplikace systému odsávání a filtrace vzduchu. Broušení výrobků je součástí většiny výrobních provozů, a to nejenom ve strojírenství. Ve strojírenství a automotive nejčastěji aplikujeme odsávání brusíren kovových výrobků, kdy jsou obrušovány svary před lakováním. Broušení nemusí být pouze suchý proces, kde odsáváme suché částice prachu, ale u CNC obrábění je často používáno broušení s využitím chladící emulze.
Odsávání v potravinářských provozech
12

Řešení odsávání v potravinářských provozech


Vysoce výkonné odsávání v potravinářských provozech je velmi důležité pro zajištění čistého pracovního prostředí. Prach šířený volně do prostoru výrobních linek může být zdrojem nečistot a bakterií, které jsou v potravinářské výrobě naprosto nežádoucí. Úsady potravinového prachu v zákoutích linky mohou tvořit explozní prostředí a tím i nebezpeční pro výrobní pracovníky. Hlavními aplikacemi odsávání potravinového prachu je odsávání cukerného prachu, odsávání moučného prachu, odsávání při výrobě koření, odsávání baličky výrobků. Nejčastější aplikací odsávání v potravinářských provozech jsou odsávání navažovacích míst materiálu a násypek směsí.
Řešení odsávání prachu v kamenolomu
13

Řešení odsávání prachu v kamenolomu


Odsávání prachu v kamenolomu zajišťuje jednak ochranu životního prostředí odsáváním prachu, ale hlavně zajišťuje čištění jednotlivých frakcí kamenné drtě od prachových částic. Dříve používané tlakové mlžení vodou je sice systém účinný pro snížení šíření prachu do okolního prostředí, ale prach spojený s vodní mlhou končí zpátky ve štěrkové drti. Příjemci štěrkových frakcí dnes krom jiného kontrolují i množství zbytkového prachu – fileru – v nakupované štěrkové frakci což zvyšuje požadavky na suché odsávání prachu.
Odsávání vibračních brusek při broušení tmelu
14

Řešení odsávání vibračních brusek při broušení tmelu


Vyrábíme vysokotlaké filtrační jednotky pro odsávání vibračních brusek při broušení tmelu. Odsávání vibračních brusek spočívá v připojení vysokotlaké odsávací hadice přímo k hubici vibrační brusky. Odsávání tmelu probíhá skrze brusný smirkový papír, který je vybaven již od výrobce odsávacími otvory. Při použití vysokopodtlakového odsávání tmele přímo od brusky není obroušený prach šířen do prostoru brousící kabiny, nýbrž odsáván přímo do vysokotlaké filtrační jednotky.
Odsávací stěny
15

Odsávací stěny pro mokré a práškové lakování


Lakovací odsávací stěny jsou nedílnou součástí mokré i práškové lakovny. Zajišťují odsávání přestřiku barvy a uvolněných těkavých látek s prostoru lakovny čí výrobní haly. Odsávací stěny jsou vybaveny několika stupni filtrace. První stupeň filtrace tvoří prodyšné lamely, které mají za úkol zachytit mokré kapky barvy a zajistit tak jejich vyschnutí. Druhý stupeň filtrace používáme filtrační rouno z netkané filtrační buničiny, která zachycuje prachové částice barvy. Třetí stupeň filtrace používáme netkanou textilii s částicemi aktivního uhlí, která má za úkol záchyt VOC látek.
Odsávání olejové mlhy a aerosolů
16

Řešení odsávání olejové mlhy a aerosolů


Odsávání olejové mlhy je aplikace charakteristická pro CNC obrábění s použitím chladící emulze. Při obrábění vysokorychlostními nástroji dochází k uvolňování velkého množství tepelné energie a z tohoto důvodu se pro chlazení nástroje i obrobku používá chladící emulze. V CNC stroji dochází k rozstřiku chladící emulze do podoby aerosolu, tvořeného mikrokapénkami chladící emulze. Zároveň dochází k odpařování emulze vlivem vysokých teplot při obrábění. Odpařováním emulze vznikají olejové výpary. Při absenci odsávání CNC stroje je olejové emulze a výpary šíří do prostoru výrobní haly skrze netěsnosti v zákrytu stroje. Odsávání olejové mlhy lze realizovat lokálně, kdy je každý CNC stroj vybaven vlastním odlučovačem olejové mlhy.
Filtrace spalin kotlů na biomasu
17

Řešení filtrace spalin kotlů na biomasu


Odprášení a filtrace spalin z kotle na spalování uhlí či biomasy je vzhledem k neustále přísnějším požadavkům na vypouštění tuhých znečisťujících látek do ovzduší velmi významné téma. Většina provozovaných kotlů na biomasu, převážně staršího data výroby je vybavena pouze cyklonovými odlučovači či multicyklony. Tyto technologie záchytu popele ze spalin nedosahují požadované účinnosti odloučení a kotle tak přesahují povolené emise TZL. Odprášení spalin z kotlů na biomasu je specifické velkým výskytem nedopalu v podobě nedohořených částic pilin, kůry či dřevní štěpky.

Ukázka našich zařízení v praxi

G&G Partneři

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Jsme G&G filtration

G&G se zabývá vývojem a výrobou produktů z oblasti průmyslového odsávání a filtrace vzduchu. G&G společně založili Ing. Radek Veselý a Ing. Miloš Gregor z důvodu jediného cíle a to výroby filtrační technologie pro mezinárodních trh.

Více o nás

G&G filtration
filtrace pro celý svět

G&G Výroba

Máme toho mnohem víc! Prohlédněte si náš katalog