Aplikace

Odsávání tavících pecí a kuploven

Odsávání tavících pecí a kuploven

Odsávání spalin z tavících pecí patří mezi nejdůležitější odsávací systémy ve slévárnách, tavírnách a železárnách. Při tavení kovu vzniká velké množství spalin, které je nutné odsávat výkonově stabilním odsávacím a filtračním systémem. Odsávání spalin od tavících pecí dělíme na horké a studené aplikace dle teploty odsávaných spalin. Horké spaliny vznikají v plynových tavících pecích, kuplovnách a rotačních pecích. Teplota na výstupu z pece se pohybuje kolem 350 až 500°C.

Pro odsávání a filtraci spalin je nutné použít buď filtrační jednotky speciální konstrukce, vybavení keramickým filtračním médiem s tepelnou odolností do 900 °C, nebo tyto spaliny před filtrací textilním filtrem ochladit. Pro ochlazování spalin jsou používány průmyslové trubkové chladiče, nebo rekuperátory, které zajišťují ochlazení odsávaných spalin na teplotu vhodnou pro filtraci textilním filtrem. Studené spaliny jsou odsávány z elektrických indukčních pecí. U elektrických indukčních pecí nevznikají spaliny hořením plynu, nebo jiného paliva, ale tavený materiál se postupně ohřívá díky elektrické indukci. Spaliny odsáváme pomocí integrovaného víka pece, nebo dodatečným odklopným zákrytem. Odsávané spaliny mají teplotu cca 60 až 80 °C.
odsávání plynových tavících pecí

Běžné odsávání plynových tavících pecí


Odsávání plynových pecí je nejčastěji aplikováno u tavení hliníku. Moderní pece jsou vybaveny spalinovými regenerátory nebo rekuperačními výměníky. Tyto výměníky snižují teplotu odsávaných spalin a odebranou energii předávají spalinovému vzduchu. I přes regenerátory spalin se teplota spalin pohybuje kolem 350 °C. Filtrační systém navrhujeme vybavený vlastním systémem ochlazení spalin pomocí trubkového výměníku spaliny – vzduch. Před vstupem ohlazených spalin do filtrační jednotky přidáváme do spalin sorbent pro snížení obsahu HF a HCl. Filtrační jednotku navrhujeme s textilními filtračními elementy s teplotní odolností do 200°C. Filtry jsou vybaveny automatickou regenerací filtračního média pomocí tlakového vzduchu. Filtr je rozdělen do jednotlivých komor pro možnost off-line regenerace. Celý odsávací systém je nutné tepelně izolovat tak, aby nacházelo ke kondenzaci vlhkých spalin.

Výroba elektřiny při odsávání horkých spalin

Výroba elektřiny při odsávání horkých spalin


Moderní odsávací systémy využívají teplotu spalin k výrobě elektrické energie. Tato metoda odsávání spalin se od ostatních odlišuje návratností investovaných nákladů. Je aplikovatelná pro kontinuální pece, jako jsou rotační cementárenské pece či provozy kontilití. Systém odsávání pracuje tak, že spaliny nejsou před filtrací ochlazovány, ale jsou filtrovány při vysoké teplotě. Pro filtraci horkých spalin jsou použity spalinové filtry s keramickým filtračním médiem, které odolávají účinkům vysoké teploty až do 900°C. Vystupující spaliny z keramických filtrů jsou vedeny do výměníku kogenerační jednotky. Filtrace probíhá před kogenerační jednotkou proto, aby nedocházelo k zanášení výměníku kogenerační jednotky. Výstupní spaliny za kogenerační jednotkou dosahují teploty cca 120 °C tak, aby nedocházelo ke kondenzaci spalin v celé potrubí trase až po hlavu komínu. Celý systém vyžaduje kontinuitu procesních parametrů jako je množství a teplota spalin.

elektrostatický filtr

Pojďme spolupracovat


Pokud plánujete pořízení tavící pece či rekonstrukci stávajícího filtračního systému tavírny, nabízíme Vám spolupráci zpracování projektové dokumentace, výroby a instalace filtračního systému a dodávky komplexního řídicího systému. Budeme rádi, když se na nás obrátíte.