Katalog

Rekuperátory spalin

Rekuperátory spalin

Vyrábíme průmyslové rekuperátory spalin v provedení spaliny – vzduch. Rekuperace spalin je využívána v aplikacích odsávání horkých plynů, kdy rekuperátor spalin slouží primárně pro snížení teploty odsávaného plynu a zajištění možnosti filtrace pomocí textilního filtračního zařízení. Odebírané teplo spalinám je následně možno využít zejména pro vzduchotechnické vytápění výrobních či skladovacích prostor.

Typové produkty zatím připravujeme. 

Vyberte si variantu:

Konstrukce rekuperátoru spalin – chlazená strana

Námi vyráběné rekuperátory spalin jsou konstruovány tak, že horký plyn je veden vnitřkem teplosměnných trubkovnic a to jednosměrně – shora dolů. Úsady prachových částic na teplosměnných trubkách jsou regenerovány systémem automatické regenerace pomocí tlakového vzduchu. Ochlazený plyn vystupuje z teplosměnných trubic ve spodní části směrem do výsypky. Prachové částice jsou odváděny výstupním potrubím společně s ochlazenými spalinami do navazujícího filtračního zařízení. Rekuperátor spalin tak nedisponuje vlastní odvodem odprašků, což zjednodušuje řešení odpadového hospodářství.

Konstrukce rekuperátoru spalin – chladící strana

Chladící vzduch rekuperátoru je nasáván z venkovního prostředí a přiváděn do rekuperátoru tak, aby obtékal teplosměnné trubky z vnější strany. Zdrojem chladícího vzduchu jsou buď axiální ventilátory, které jsou obvykle využívány u chladičů spalin tam, kde není získané teplo dále využíváno. U rekuperátorů spalin s následným využitím tepla pro vytápění objektu je zdrojem chladícího vzduchu ventilátor s volným oběžným kolem, který disponuje vyšším dopravním tlakem nežli axiální ventilátor. Výkon chladících ventilátorů je řízen pomocí PLC ve vazbě na požadovanou tepotu vystupujícího ochlazovaného plynu.

Využití rekuperace spalin

Rekuperaci spalin doporučujeme využít u všech tepelných zdrojů, jejichž spaliny mají teplotu vyšší než cca 200°C. Rekuperací lze odebrat přebytečnou energii výduchu zdroje až do výstupní teploty cca + 120°C tak, aby ochlazené spaliny nekondenzovaly. Získaná tepelná energie lze použít jako předehřev spalovacího vzduchu, či pro vzduchotechnické vytápění objektu. Nejčastějšími zdroji vhodnými pro rekuperaci tepla jsou:
  • Aplikace odsávání plynových tavících pecí pro tavení hliníku
  • Aplikace odsávání rotačních pecí
  • Rekuperace spalin sklářských pecí
  • Rekuperace spalin dospalovacích komor VOC látek
  • Rekuperace spalin lakovacích linek


Výkonové řady rekuperátorů


  • Naše nejmenší výměníky jsou určeny pro výkony od 100 kW
  • Naše největší výměníky jsou určeny výkony 1700 kW
  • Kombinací výměníků lze dosáhnout libovolného výkonu.