Engineering

Průmyslová filtrace

Průmyslová filtrace

Zajišťujeme kompletní studie a poradenství v oblasti průmyslové filtrace, čištění odpadních plynů a spalin v různých průmyslových odvětvích. Dále se zabýváme zpracováním studií zaměřených na technologie odstranění nepříjemných zápachů vznikajících při zpracování a skladování různých těžko rozložitelných (oxidovatelných) zapáchajících látek.

Zpracování studie realizuje naše divize engineering, viz kontakt.

Průmyslové filtry dosahují ze všech odlučovačů nejvyšších odlučivostí a tím i nejnižších výstupních koncentrací pod 1 mg/m3. Průmyslové filtry se liší dle tvaru a technického provedení filtračních elementů. V praxi rozlišujeme filtry (hadicové, patronové, kapsové, lamelové atd.). Průmyslové filtry se mohou lišit i způsobem filtračních elementů. Regenerace průmyslových filtrů se provádí několika způsoby. Za provozu filtru se nejčastěji používá regenerace pulzním profukem, kde se využívá energie tlakového vzduchu (zejména u hadicových a patronových filtrů). U kapsových filtrů se zejména využívá regenerace zpětným proplachem, kde se část filtru na krátkou dobu odstaví a profukuje se externím vzduchem. Jedním z nejdůležitějších faktorů při návrhu filtrů je správná volba materiálu filtračního elementu.

Při volbě materiálu je nutno sledovat několik základních hledisek, jako jsou struktura filtrační vrstvy (průměry vláken, poréznost, tloušťka vrstvy, povrchová úprava), mechanické, tepelné, chemické a elektrické vlastnosti textilie. O odlučovacích schopnostech filtrační textilie rozhoduje struktura filtrační vláknité vrstvy. Odlučovací proces u průmyslové filtrace se skládá ze tří fází.

V první fázi se částice odlučují na jednotlivých vláknech čelní části filtrační vrstvy stejnými principy jako u vzduchové filtrace, tj. převážně difúzí, setrvačností a intercepcí. Ve střední fázi se částice ve vrstvě převážně odlučují na již odloučených částicích a vzniklými řetězci a plošnými shluky částic dochází k přemosťování vláken. V konečné fázi dojde k zaplnění pórů na čelní straně vrstvy a odloučené částice vytvářejí na povrchu vrstvy filtrační koláč ve tvaru vrstvy odloučených částic, která dále působí jako porézní zrnitá vrstva pro odlučování dalších částic. S nárůstem tloušťky filtračního koláče dochází ke zvyšování tlakové ztráty. Po překročení určité tlakové ztráty je nutno vrstvu částic (filtrační koláč) odstranit - regenerace filtračního materiálu nebo regeneraci filtru. Velkou část průmyslových filtrů zaujímají filtry hadicové tzv. „bag filter“, kdy hadice mohou mít různé tvary (kruhové, oválné). Tyto filtry se používají od průtoků 1000 m3/h do průtoků v řádech milionu m3/h, tzv. „bag house filters“.

energetika

Energetika


Působíme v oblasti energetiky, kde se zabýváme studiemi kompletních systémových řešení zaměřujících se na redukci plynných a tuhých znečišťujících látek. Zpracováváme studie pro malé lokální zdroje až po velké elektrárenské bloky a to v rozmezí průtoků spalin od 1000 – 3 000 000 m3/h.

 • Elektrárny a teplárny
 • Lokální kotelny a výtopny
 • Spalovny
 • Příprava a skladování různých druhů paliva (biomasa, RDF…)
odprášení sléváren

Slévárny, železárny a ocelárny


Redukce tuhých a plynných znečišťujících látek při výrobě a zpracování ocelí a různých typů slitin  na bázi (Al, Zn, Mg, Cu, Ti atd.)

 • Příprava materiálu pro tavbu – sušení, separace a lisování
 • Příprava forem a jader – úprava písku, výroba forem a jader, recyklace forem a jader
 • Tavení – tavba, lití do forem, modifikace, odstruskování, čištění pece
 • Úprava odlitků – vyklepávání jader, broušení, tryskání, obrábění
 • Kovovýroba – řezání, broušení, svařování a obrábění kovů
odprášení dřevovýrob

Dřevozpracující průmysl


Redukce tuhých znečišťujících látek při výrobě různých typů desek (dřevotřískové, laminátové atd.), dále se zabýváme snížením prašnosti  při zpracování dřeva.

 • Výroba deskových a nábytkářských materiálů
 • Výroba řeziva – pily a katry
odsávání potravinářského prachu

Potravinářský průmysl


Redukce tuhých a plynných znečišťujících látek a snížením polétavé prašnosti v potravinářském průmyslu.

 • Cukrovary
 • Mlýny
 • Pivovary
odprášení koksoven

Těžba a zpracování nerostných surovin


Snížení prašnosti při těžbě a zpracování nerostných surovin.

 • Těžba a zpracování uhlí včetně dopravy uhlí
 • Koksovny
 • Těžba a zpracování kamene
 • Těžba a zpracování vápence a dolomitu (vápenky, cementárny, maltárny, keramičky, obalovny drti a výroba křídy)
Odsávání zinkovny

Chemický průmysl


Redukce tuhých a plynných znečišťujících látek a snížením polétavé prašnosti v chemickém průmyslu.

 • Výroba zinkové běloby
 • Sušárny (např. ledek amonný atd.)
 • Zinkovny