Engineering

Pneumatická doprava sypkých materiálů

Pneumatická doprava sypkých materiálů

Nabízíme zhotovení studií, návrhu a poradenství v oblasti technologie pneumatické dopravy sypkých materiálů. Zabýváme se nejen návrhem nových pneumatických dopravních systémů, ale i posouzením a modernizací stávajících pneumatických doprav. V současné době je většina uhelných elektráren a tepláren, sléváren a cementáren vybavena, k odloučení popílku a různých prachových podílů ze spalin, elektrostatickými filtry. Tyto zařízení již nejsou dostatečně výkonné vzhledem k neustále se zpřísňujícím limitům na odloučení těchto prachových částic z proudu spalin a proto je většina těchto zařízení transformována na účinnější tkaninové filtry. Přestavba elektrostatického odlučovače na tkaninový filtr sebou nese i posouzení a popř. přestavbu stávajících pneumatických doprav materiálů umístěných pod výsypkami těchto zdrojů.

Zpracování studie realizuje naše divize engineering, viz kontakt.

Pneumatická doprava je uzavřený dopravní systém určený pro přepravu sypkých látek od desítek až po stovky metrů s přepravním výkonem od jednotek kilogramů po desítky tun za hodinu. Pneumatickou dopravu lze využít téměř ve všech průmyslových odvětvích. Přestože je její využití velmi rozsáhlé, nelze jednotlivé instalace unifikovat a je vždy nutno se zákazníkem hledat optimální typ pneumatické dopravy pro dané podmínky.
Při pneumatické dopravě se jako možné medium užívá vzduch nebo inertní plyn (CO2, N2), nebo vzduch se sníženým obsahem O2.

Rozdělení pneumatické dopravy je možné provézt z několika hledisek. Nejčastěji se člení podle tlaku dopravního media na:
 • Podtlakovou
 • Přetlakovou
 • Smíšenou (kombinace obou předchozích)

Podle rozdílu tlaku v potrubí a atmosférického tlaku se u podtlakové i přetlakové dopravy rozlišuje pneumatická doprava:
 • Nízkotlaká (rozdíl tlaků menší než 10 kPa) - zdrojem tlakového vzduchu ventilátory do tlaku 10 kPa a směšovacím zařízením jsou zpravidla ejektory. Doprava je charakteristická velkým poměrem vzduchu k materiálu a velikou rychlostí.
 • Středotlaká (rozdíl tlaků 10 kPa až 50 kPa) - zdroj tlakového vzduchu dmýchadla v rozsahu 10 až 50 kPa. Směšovacím ústrojím jsou rotační podavače nebo speciální ejektory. Tento typ dopravy je vhodný pro méně abrazivní materiály s požadavkem na kontinuální provoz.
 • Vysokotlaká (rozdíl tlaků 50 kPa až 800 kPa) - je provozována v tlakovém rozsahu 50 až 800 kPa s využitím kompresorů. K dopravě jsou využívány speciální typizované komorové podavače o objemu několika litrů až po 8000 litrů. Vzhledem k nízkému poměru vzduchu k materiálu je materiál přepravován malou rychlostí. Tím je tento způsob dopravy šetrný k dopravovanému materiálu a dopravnímu potrubí.
Užití jednotlivých doprav je závislé od požadavku výkonových parametrů, vzdálenost, zrnitost dopravovaného materiálu a dalších vlastností a konfigurace dopravních trasy.

Nízkotlakou dopravu představuje doprava zpravidla:
 • Ejektory
 • Směšovači
 • Provzdušňovacími žlaby

Středotlakou dopravu představuje doprava:
 • Směšovači
 • Provzdušňovacími žlaby

Vysokotlakou dopravu představuje doprava:
 • Komorovými podavači
 • Šnekovými podavači