Aplikace

Odsávání kouře při svařování

Odsávání kouře při svařování

Odsávání procesu svařování je velmi důležité pro zajištění čistého pracovního prostředí uvnitř pracovní haly. Námi vyráběné filtrační jednotky jsou vhodné pro odsávání kouře, prachu, dýmů a aerosolu vznikajícího při svařování kovů. Svařovací dým je tvořen souborem zdraví nebezpečných látek jako jsou oxidy kovů a jejich legur, které jsou díky svojí velikosti PM 2,5 velmi nebezpečné pro lidský organismus. Tyto částice svařovacích dýmů mohou být karcinogenní a vyvolávat trvalé zdravotní komplikace.

Pro odsávání svařovacích pracovišť neexistuje jednotné řešení. Vždy je nutné respektovat výrobní program klienta, velikost svařenců, svařovací postupy. Mezi tím je nutné zabezpečit dostatečný odtah svařovacího dýmu tak, aby s ním pracovníci přicházeli jen minimálně do styku. Pro správnou funkci odsávání ve svařovnách není až tak důležitý typ použitého filtru ani jeho výrobce. Nejdůležitějším faktorem pro odsávání svařovny je správné stanovení množství odsávaného vzduchu a správné navržení odsávacích přípravků. U odsávání svařoven jednoznačně platí, že čím blíže zdroji odsáváme, tím lépe a efektivněji kouř zachytneme. Toto obecné pravidlo o vzdálenosti odsávacího přípravku však lze aplikovat pouze pro malou skupinu lokálních svařovacích pracovišť. Zbývající řešení jsou obtížnější.
Řešení odsávání velkých svařovacích pracovišť

Problematika odsávání velkých svařovacích pracovišť


Velká svařovací pracoviště, kde jsou vyráběny rozměrnější svařence jsou pokusy o zajištění ideálního odsávání spíše marné. Dají se zde aplikovat odsávací ramena s prodlužovacími rameny tak, aby byl pokryt celý pracovní prostor, ale odsávací ramena mají velmi omezenou oblast účinného sání a je nutné je velmi precisně polohovat. Právě polohování odsávacích ramen je největší překážkou pro správné odsávání. Svářeči často odsávací ramena vnímají jako překážku ve vlastní práci a tato ramena odmítají používat.

Řešení odsávání lokálních svařovacích pracovišť

Řešení odsávání lokálních svařovacích pracovišť


U lokálních pracovišť, kde dohází ke svařování menších svařenců je možné instalovat odsávací zákryty, které zachytnou téměř veškerý svařovací dým. Jedná se o pracoviště oprav po robotickém svařování, či malé lokální svařovací pracoviště do velikosti svařence max 2 metry. U odsávacího stolu je instalována odsávací digestoř se spodním a vrchním záchytem svařovacího kouře. Odsávací efekt zajišťuje odklon stoupajícího dýmu směrem od pracovníka. Svářeč je dostatečným tahem odsávacího systému zcela chráněn a nemusí mít vlastní přívod filtrovaného vzduchu do svařovací masky.

Řešení odsávání svařovacích robotů

Řešení odsávání svařovacích robotů


Robotická pracoviště jsou v dnešní době velmi rozšíření především v automotive průmyslu. Odsávání svařovacích robotů, které jsou umístěné v uzavřených buňkách je řešeno odsávací digestoří umístěnou pod stropem buňky v prostoru nad svařovaným dílem. U odsávání svařovacích robotů klademe velký důraz na zabezpečení proti vniknutí jisker do filtračního zařízení a snížení rizika zahoření ve filtru instalací dávkovací stanice sorbentu.

Řešení odsávání bodovacích robotů

Řešení odsávání bodovacích robotů


Seskupení bodovacích robotů tvořící rozsáhlá pracoviště s jednotlivými místy bodového svařování. Kouří se prakticky všude a ve velmi malých intenzitách. Naše stanovisko po mnohých realizacích je, že kvalitně odsát bodovky systémem lokálního odsávání NENÍ MOŽNÉ.

Kouř vznikající u bodového svařování je pohybem výrobků pomocí manipulátoru neustále rozháněn do prostoru. U bodovacích kleští, které jsou vybaveny lokálními odsávacími přípravky je jednoznačně vidět, že účinnost odsávání dosahuje nanejvýše 10 %. Dalším významným problémem jsou polohy robotů, čekající na uvolnění zásobníku výrobků. V tomto případě se robot s kouřícím výrobkem zastaví ve vrchní pozici a čeká na uvolnění zásobníku. V této poloze výrobek dokuřuje a kouř se šíří do prostoru. Naše řešení je celou skupinu bodovacích robotů uzavřít pomocí čiré plachty do jednoho technologického prostoru. Plachty tvoří stěny odsávaného prostoru, strop haly je stropem uzavřeného prostoru. Plachta tvoří uzavřený prostor nad robotickými pracovišti, ze kterého odsáváme znečištěný vzduch. Systém odsávání pracuje tak, že z prostoru bodovacích robotů vzduch odsáváme a po přefiltrování vracíme vzdušninu zpět do prostoru haly. Tím je vyloučeno šíření kouře od bodovek směrem do prostoru, kde jsou již přítomni pracovníci obsluhy.

elektrostatický filtr

Pojďme spolupracovat


Nabízíme Vám naše zkušenosti a realizační schopnosti opřené o vlastní výrobní portfolio produktů. Budeme rádi, když se na nás obrátíte.