Aplikace

Filtrace spalin kotlů na biomasu

Filtrace spalin kotlů na biomasu

Odprášení a filtrace spalin z kotle na spalování uhlí či biomasy je vzhledem k neustále přísnějším požadavkům na vypouštění tuhých znečisťujících látek do ovzduší velmi významné téma. Většina provozovaných kotlů na biomasu, převážně staršího data výroby je vybavena pouze cyklonovými odlučovači či multicyklony. Tyto technologie záchytu popele ze spalin nedosahují požadované účinnosti odloučení a kotle tak přesahují povolené emise TZL. Odprášení spalin z kotlů na biomasu je specifické velkým výskytem nedopalu v podobě nedohořených částic pilin, kůry či dřevní štěpky.

Odprášení velkých kotlů na štěpku je výhodné řešit pomocí elektrostatických filtrů, u menších kotlů s výkonem od 300 kW do cca 2 MW je pořízení elektrostatického filtru investičně nákladné, a proto se odprášení řeší mechanickými filtry. Mechanické látkové filtry ale po předchozích aplikacích pro odprášení biomasových kotlů naprosto vylučujeme, jelikož jsou velice náchylné k zahoření filtračního média, a to i přes použití speciálních vysokoteplotních tkanin. Pro odprášení menších kotlů na biomasu vyrábíme a instalujeme filtrační jednotky s keramickým filtračním médiem. Tyto filtry G&G Ceramic JET jsou odolné vůči zahoření s odolností až do 900°C.
Keramické filtry pro malé biomasové kotle

Keramické filtry pro malé biomasové kotle


Spalinové filtry G&G Ceramic JET-B jsou určeny k odprášení spalin vznikajících hořením tuhých paliv ve spalovacích zdrojích. Díky své konstrukci jsou filtrační jednotky používány pro odprášení kotlů na spalování biomasy. Základní charakteristikou filtračních zařízení je odolnost vůči žhavým částicím a zbytkům nedohořelého paliva, které se vyskytují ve spalinách při spalování biomasy. Spaliny vstupují do filtrační jednotky jsou pomocí vnitřní dělící přepážky směřovány do spodní části filtračního zařízení tak, aby došlo ke rovnoměrnému prohřátí skříně filtrační jednotky. Spaliny prochází skrz filtrační médium směrem vzhůru do čisté komory filtru a následně výstupním otvorem do spalinového ventilátoru. Záchyt popele probíhá ve standardním provedení do integrovaných zásobníků popele, které obsluha kotle periodicky vyprazdňuje. U kotlů v nepřetržitém provozu jsou filtrační jednotky vybaveny systémem automatického vynášení popele. V nižších zástavbových výškách je vynášení odprašků řešeno pomocí pohyblivého dna filtru a následně šnekovým dopravníkem do popelnice.
Filtrační zařízení je tepelně izolované po celém plášti a je vybaveno elektrickým topným kabelem pro temperaci skříně filtru a zamezení kondenzace spalin v okamžiku náběhu či doběhu kotle při nízké teplotě spalin. Filtrační zařízení nemusí být vybavena jehlanovou výsypkou odprašků z důvodu nižších zástavbových rozměrů pro možnost instalace přímo do prostoru kotelny.

Elektrostatické filtry pro odsávání velkých zdrojů

Elektrostatické filtry pro odsávání velkých zdrojů


Pro odprášení velkých spalovacích zdrojů používáme elektrostatické odlučovače.  V elektrostatickém odlučovači dochází v důsledku působení elektrického pole k odlučovaní prachových částic. Elektricky neutrální prachové částice jsou při vstupu do filtru nabíjeny zápornými elektrodami. Po nabití jsou prachové částice spalin přitáhnuty ke kladné elektrodě, na kterou tyto částice přilnou. Oklepávací systém desek pak zajistí, že sedimenty prachu jsou oklepnuty a padají do výsypky filtru odkud jsou dopravovány do kontejneru pomocí šnekových dopravníků. Elektrostatické filtry mají malou provozní tlakovou ztrátu, která nekolísá v závislosti na množství odlučovaného prachu. Zdrojem vysokého napětí 70 kV je vlastní transformátor filtru.

elektrostatický filtr

Pojďme spolupracovat


Pokud plánujete realizaci systému odprášení spalin z kotle na uhlí či biomasu, nabízíme Vám spolupráci při studii, tvorbě projektové dokumentace, výroby, realizace a elektroovládání systému odprášení. Budeme rádi, pokud se na nás obrátíte.